Milí návštěvníci stránek www.vylecit-ekzem.cz, právě jste se dostali na stránku se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých konzultací a „živých“ přednášek (dále též společně označováno i jen jako „služby“) a e-booku (elektronické knihy). Na rozdíl od konzultací, při kterých společně hledáme odpovědi na otázky týkající se ekzému, zde naleznete odpovědi na otázky právní.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než si e-book, konzultaci anebo přednášku objednáte. Proto, prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před učiněním objednávky. Kontakty naleznete v části „Základní údaje o mě“ níže v těchto VOP.

Odesláním objednávky z webového rozhraní anebo výslovným potvrzením v mailu před uzavřením smlouvy, případně výslovně v rámci našeho telefonátu souhlasíte s těmito VOP. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro poskytování konzultací, realizaci přednášek i prodej e-booku objednaných přes webové rozhraní www.vylecit-ekzem.cz, e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo sms zprávou na mobilní telefon +420 603 596 722. VOP se použijí i pro prodej zelených potravin (viz čl. V. odst. 6).

Samotný nákup a proces uzavření Smlouvy o poskytování služeb (tedy konzultací anebo přednášek) anebo Kupní smlouvy (pro prodej e-booku a zelených potravin) je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost. Pokud se některá část VOP týká pouze prodeje zelených potravin, je to v textu uvedeno.

 

OBSAH VOP:

I. Základní údaje o mně  

II. Důležité pojmy

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou služeb a jak se platí?

V. Dodací podmínky konzultací

VI. Dodací a storno podmínky přednášek

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Bc. Hana Dvořák Farkačová, provozovatelka webu www.vylecit-ekzem.cz

IČ:                               88916634

DIČ:                             CZ9152210177

Sídlo:                           Česákova 424/6, Střížkov 182 00 Praha 8

E-mail:                         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobil:                          +420 603 596 722

Osoba identifikovaná k DPH.

Podnikám na základě živnostenského oprávnění, jsem zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 8.

V textu jsem dále označována jako „Poskytovatelka služeb“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY

1.  KLIENT. Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.vylecit-ekzem.cz nebo prostřednictvím e-mailu anebo na základě sms objednávky uzavře se mnou, jako Poskytovatelkou služeb Smlouvu, kterou si objedná konzultaci anebo účast na přednášce anebo si ode mě objedná a koupí zelené potraviny (zboží) anebo e-book. Klientem bude zpravidla spotřebitel, ale může jím být i podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

2.  SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

3.  SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než klient, který není spotřebitelem. Současně mám jako poskytovatel služeb i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému klientovi a jsem povinna poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Klientem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se obě smluvní strany musely osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.vylecit-ekzem.cz) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky (sms) nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi námi. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?                    

1. Klient objednává služby i e-book přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, je-li u dané služby tato možnost objednávání nastavena anebo e-mailem, případně zasláním sms, vše na kontakty uvedené v článku I. těchto VOP.

2. POPIS SLUŽEB A E-BOOKU. Na webovém rozhraní je uveden seznam nabízených služeb a jejich podrobného popisu. U konzultací naleznete zejména informace o jejich průběhu, o metodách mé práce. U přednášek, které vypisuji jen několikrát ročně, pak najdete zejména jejich obsah. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto služeb. Na webovém rozhraní je uveden i popis e-booku, jeho obsahu, uvedeno, pro koho je určen a jaký od něj můžete očekávat přínos.

3. OBJEDNÁVÁNÍ. Pro objednání e-booku nebo služby přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte informace o e-booku nebo objednávané službě (výběrem dané položky ve formuláři), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO), zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Při objednání přes e-mail, sms zprávu, případně zprávu na Facebooku v objednávce uveďte, zda objednáváte konzultaci anebo přednášku a svůj e-mailový kontakt. Podrobnosti pak spolu dořešíme e-mailem, tj. u konzultací zejména domluvíme konkrétní termín, formu konzultace.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky budou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Není-li v potvrzení o obdržení objednávky přímo i uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu (tj. u konzultací zejména potvrzení konkrétního termínu konzultace). Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné e-mailem, popřípadě i sms zprávou či telefonicky (na adresu uvedenou v čl. I. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašlu.

5. Veškeré své služby a placené ebooky poskytuji pouze v České republice a do zemí Evropské Unie. 

 

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA. U e-booku i jednotlivých služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Při objednání ebooku ze zemí EU mimo ČR se v objednávkovém formuláři automaticky připočte i DPH. Uvedená cena je konečná. Žádné další poplatky nebo platby typu dopravné nejsou k ceně připočítávány. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená na webovém rozhraní v okamžiku odeslání Vaší objednávky, nebude-li mezi námi v e-mailové komunikaci sjednána cena jiná. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu službu nebo e-book dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, v případě přednášky jsme povinna vám účast na přednášce umožnit až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet. Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte u přednášek v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. U konzultací probíhá platba až na základě faktury vystavené po skončení konzultace. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST CENY.

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky resp. od uskutečnění konzultace. Datum splatnosti je uvedené přímo na faktuře. U přednášek musí být ovšem vždy cena uhrazena nejpozději před zahájením přednášky. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Cenu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

6. Fakturu je možné vystavit rovněž na účet podnikatele, ovšem pouze pro podnikatele se sídlem v rámci České republiky. 

 

V. DODACÍ PODMÍNKY E-BOOKU, KONZULTACÍ A ZELENÝCH POTRAVIN

1. Poskytování konzultací se řídí občanským zákoníkem, nejedná se o poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

2. K poskytování konzultací přistupuji s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků a vlastních zkušeností a s ohledem na veškeré skutečnosti vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultací. Akceptací těchto VOP se zavazujete mi sdělit veškeré údaje a skutečnosti, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, poskytnout je pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně mi kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů či skutečností a sdělit nové, je-li to k řádnému poskytnutí konzultace potřebné. Veškeré informace sdělené při poskytování konzultací a v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a jak vy, tak já se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněna od vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem. S poskytnutými informacemi nakládám v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, podrobnosti jsou uvedené v dokumentu o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů je z vaší strany dobrovolné, nemusíte je poskytnout, nicméně pak hrozí, že vám nebudu moci konzultaci vůbec poskytnout, protože konkrétní údaje k řádné konzultaci znát potřebuji.

3. Termín poskytnutí konzultace bude vždy mezi námi dohodnut buď e-mailem anebo telefonicky a potvrzen sms zprávou anebo e-mailem jeden den před sjednaným termínem. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny uvedené na webovém rozhraní, ve výjimečných případech je možné po vzájemné dohodě sjednat termín i mimo tyto dny. V návaznosti na vaši objednávku vám vždy nabídnu nejméně 2 termíny dle aktuální kapacity. Vezměte, prosím, na vědomí, že moje kapacita pro poskytování konzultací je omezená a zájem je veliký a nemohu proto zaručit, že se vám budu moci věnovat hned. Přednostní termíny jsou poskytovány pro konzultace případů vážných projevů ekzémů malých miminek. V případě, že nebude možné dojít k dohodě ohledně termínu konzultace, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo sms. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace anebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku VII. těchto VOP.

4. Pokud mi poskytnete referenci, platí, že veškeré údaje v jejím rámci sdělené mohu použít na svých webových stránkách a propagačních materiálech, včetně vašeho jména a příjmení, pokud se výslovně nedohodneme jinak.

5. Konzultace není náhražkou za lékařskou či jinou zdravotní péči. V případě, že podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazujete se mě před započetím konzultace informovat o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. V průběhu konzultací obdržíte pouze informace vycházející z mých vlastních zkušeností. Podrobnosti o průběhu konzultace jsou uvedené na webovém rozhraní. Záleží na vás, jak doporučení začleníte do svého stávajícího života a jakých změn pak dosáhnete. Nenesu odpovědnost za váš aktuální ani budoucí zdravotní stav ani za zajištění změn, toto záleží pouze na vašem dalším přístupu.

6. V rámci konzultací vám ráda poskytnu i informace o tzv. zelených potravinách. Jedná se o produkty, se kterými mám výborné osobní zkušenosti. Čas věnovaný povídání o zelených potravinách se nezapočítává do doby konzultace, a tedy jej klientovi nijak neúčtuji. V případě vašeho zájmu vám pak poskytnu informaci o tom, kde si můžete sami produkty nakoupit anebo vám vybraný produkt mohu prodat přímo, na základě vaší osobní objednávky. Veškeré informace o produktech vyžadované platnými právními předpisy i informaci o ceně a dodání ode mě obdržíte předem, při osobní schůzce anebo e-mailem, smlouva je uzavřena buď v ústní formě při osobní schůzce anebo e-maile. Platba je vždy realizována bankovním převodem.

7. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném (e-book) dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou e-mailovou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. E-book bude dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. S ohledem na charakter e-booku nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání. Digitální obsah (e-book) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf.

8. E-book jsou vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě e-booku sami dosáhnete. E-book nenahrazuje osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

 

VI. DODACÍ A STORNO PODMÍNKY PŘEDNÁŠEK

1. Na základě objednávky účasti na konkrétní přednášce přes webové rozhraní nebo e-mailové či sms objednávky vám bude zaslaná faktura. Po jejím uhrazení vám bude potvrzeno místo na přednášce a zaslány podrobnější pokyny k účasti. Objednávku je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním přednášky. Pozdější přihlášku je možné akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě. Zařazení na přednášku až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je pro konání přednášky nutné, aby byl naplněn limit aspoň 8 účastníků. Naplnění limitu bude posuzováno podle stavu, jaký bude 7 dní před konáním přednášky.  Pokud je na webu pouze informace o mé přednášce pořádané jiným subjektem, pak budete pro objednávku přesměrování na webové stránky pořadatele a veškeré nároky je nutné řešit již přímo s danou osobou.

2. V případě, že by přednáška musela být z vážných důvodů na mé straně zrušena nebo přesunuta na jiný termín, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní přednášku dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

3. V případě, že se nebudete moci přednášky z vážných důvodů zúčastnit, je možné, aby se místo vás účastnila jiná osoba.

4. Přihlášením na přednášku odesláním objednávky anebo mailem či telefonicky a zaplacením ceny přednášky mi dáváte i souhlas s tím, aby v průběhu přednášky byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Pokud nebude výslovně mezi námi dohodnuto jinak, nebudou při takovém zveřejnění uváděny žádné údaje o vaší osobě. V případě, že si nepřejete jakékoli zveřejnění vaší fotografie či záznamu, sdělte mi to prosím písemně. Pokud mi poskytnete referenci, platí, že veškeré údaje v jejím rámci sdělené mohu použít na svých webových stránkách a propagačních materiálech, včetně vašeho jména a příjmení, pokud se výslovně nedohodneme jinak.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Pokud je předmětem Smlouvy vaše účast na přednášce, pak prosím vezměte na vědomí, že dle § 1837 písm. j) NOZ nelze od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. Pokud je předmětem Smlouvy koupě e-booku, tedy digitálního obsahu, e-book vám na základě vámi vyplněné objednávky a provedené úhrady bude v souladu s vaším výslovným souhlasem (učiněným odesláním objednávky) doručen před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 NOZ. Podle § 1837 písm. l) NOZ tedy nemáte v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy ve smyslu § 1829 NOZ.

2. Pokud jde o poskytování konzultací, tak protože je mým cílem vám maximálně pomoci předáním mých zkušeností, poskytuji vám nad rámec zákona garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 2 měsíců od uskutečnění poslední osobní konzultace požadovat vrácení ceny zaplacené za konzultaci, pokud budete mít pocit, že vám konzultace nepomohla. V takovém případě můžete dle tohoto odstavce VOP o vrácení peněz požádat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   anebo písemně, dopisem zaslaným na moji adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. V e-mailu nebo dopise uveďte, že využíváte právo v 2měsíční lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti.

3. Pokud ode mě jako Prodávajícího koupíte zelené potraviny (viz čl. V. odst. 6 VOP), máte jako Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena jako distanční (tj. pokud byla objednávka učiněna e-mailem nebo telefonem a e-mailem nebo telefonem pak i potvrzena.). Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. odst. 1 VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete ZDE. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy mi předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste ode mě obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u mě zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nebo využití 2měsíční garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za konzultace nebo zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsem však povinna vám peníze vrátit dříve než mi zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste mi jej zpět odeslali. Peníze vám vrátím bankovním převodem.  Vezměte prosím na vědomí, že bude-li zboží vrácené poškozené, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bych vám vrátila pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

5. Jako Klient můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Já jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou ceny a v případě podstatného porušení vašich povinností ze Smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem.

 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

2. Jako Klientovi vám odpovídám, že poskytnutá služba nebo zboží či e-book při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li u konkrétního zboží záruka jiná. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost).

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě (zejména poskytnutím opravné služby) nebo výskytu většího počtu vad máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu. V případě odstranitelné vady můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na poskytnutí opravné služby, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám opravnou službu bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste vadu sami způsobili. Věnujte prosím proto pozornost i pokynům pro skladování a uchovávání zboží.

5. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na moji elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo zaslat písemně na moji adresu uvedenou v čl. I VOP případně uplatnit osobně. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či MOJÍ činnosti nějakou stížnost, kontaktujte MĚ prosím na adrese uvedené v čl. I. VOP nebo na elektronické adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou a vámi jako spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.czSpotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že při prodeji zelených potravin jsem vázána Etickým kodexem GW (www.gw-int.net). Jinak nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatelky služeb a Klienta ze Smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete ZDE.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

4. Tyto VOP jsou účinné od 19.2.2018.